Menü

Garancia és jótállás

 1. A Novo-Silex Kft. kötelező jótállást - hétköznapi és közismert nevén „garanciát” – vállal a www.zemadebrecen.hu webáruházban értékesített termékek után, a vásárlástól számított 1 éven belül, mely a Korm. rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek esetén illeti meg a Vásárlót, azaz 10.000 Ft feletti értékű ékszer vásárlása esetén. Ezen összeghatár alatti termékek esetében 6 hónap Önkéntes garanciát vállal a Kft.
 2. A vásárlástól számított 1 (egy) éven belül a Novo-Silex Kft. csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett, figyelemmel a Ptk. 6:171. §-ára és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról. Így a Novo-Silex Kft. nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá.
 3. Nem rendeltetésszerű a használat, ha a vásárló nem tartja be a jelen ÁSZF 7.4. pontjában leírt, és a termék garanciajegyén rögzített (ismertetett) használati előírásokat, viselési tanácsokat.
 4. Használati előírások, viselési tanácsok:
  1. Az alábbi tevékenységek közben ajánlott levenni az ékszereket, és védett helyen tárolni:
   • takarításkor (vegyszerek, tisztítószerek használatakor),
   • mosogatáskor (súrolópor használatakor)
   • kerti munkánál, edzés, fitness alkalmával,
   • kéntartalmú gyógyvízben, uszodában.
  2. ​​Ügyelni kell arra, hogy:
   • ne ejtsük le kemény felületre az ékszereket, mert az anyagok gyártási jellegzetessége miatt az ékszerek elpattanhatnak, eltörhetnek, sérülhetnek,
   • ne ütődjön neki kemény fém- és egyéb tárgyaknak,
   • ne fújjunk rá parfümöt, ne kenjünk rá test- és kézápoló krémet, ne érje vegyszer, mert károsíthatja a bevonattal ellátott típusokat;
   • az izzadság is károsíthatja a bevonatos ékszereket (ezért izzadással járó tevékenység, vagy izzadás esetén is le kell venni az ékszereket).
  3. Ápolására, tisztítására puha, mikroszálas kendőt használjunk, mellyel óvatos törlő mozdulatokkal tisztítható az ékszer. Vigyázni kell, hogy tisztítás közben ne dörzsöljük meg az ékszert, mert az kárt tehet benne.​
 5. A teljesítést követő egy év elteltével azonban a bizonyítási teher a vásárló/fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén a Vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok a Vásárló számára felismerhetőek voltak, valamint a 7.4. pontban írt használati előírások, viselési tanácsok megsértése esetén.
 6. Szavatossági jog érvényesítésére a Vásárló a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt jogosult
 7. A szavatossági idő alatt felmerült, a Novo-Silex Kft. szavatossági körébe tartozó hibákat a Novo-Silex Kft.-nek költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy utólag újat szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Vásárló tudomására jutnak, Vásárló haladéktalanul köteles a Novo-Silex Kft.-t írásban értesíteni a szavatossági igényeiről.
 8. A szavatosság érvényesítése​
  1. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. A szavatosság érvényesítéséhez a Vásárló köteles bemutatni a Novo-Silex Kft.-től kapott számlát és garanciajegyet.
  2. Igény esetén a Vásárló Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint
   1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Novo-Silex Kft.-nek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet; vagy
   2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Novo-Silex Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Novo-Silex Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
 9. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 10. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
 11. A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 12. A Novo-Silex Kft. nem tartozik jótállással / szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan hibákért, károkért, amelyek az átadást követően, a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, a meghatározottól eltérő behatásokból, vagy egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából (lásd az ÁSZF 7.4. pont) keletkeztek.
 13. A Novo-Silex Kft. ezüst ékszereinek mindegyike hivatalosan fémjelzett, finomságjellel (925) és névjelünkkel ellátott, NEHITI által bevizsgált ékszer. A 2gr alatti ezüst ékszerek a hatályos jogszabályok szerint csak finomságjellel (925) rendelkeznek. Fémjel csak a 2gr feletti ezüst ékszerekre tehető (további információt ebben a témában a NEHITI weboldalán találhat.)

 

Keresés