Menü

Elállási, felmondási jog

 1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül, vagy a rendelés leadása és a kézhezvétel napja között is indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, vagy visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Vásárló 12 hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 3. Amennyiben Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával írásban a Novo-Silex Kft. email elérhetőségén, személyesen a telephelyek valamelyikén, illetve postai úton erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával írásban történő jelzés alkalmával, melyenél a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Novo-Silex Kft. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Vásárló Novo-Silex Kft. részére. Valamint a 6.16. pontban leírt nyilatkozatminta kinyomtatásával is.
 4. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. A Novo-Silex Kft. azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 5. Vásárló köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés a Novo-Silex Kft. részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a Novo-Silex Kft. 4031 Debrecen István út 26. címre.
 6. Nem illeti meg az elállási jog Vásárlót olyan termék esetén, mely Vásárló személyéhez kötött, Vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. Azaz méretre készített, vagy méretre igazított ékszerek esetén nem illeti meg az elállási jog a Vásárlót.
 7. Novo-Silex Kft. a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabály értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a teljes kifizetett összeget a Vásárló részére.
 8. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.
 9. Vásárlónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be. A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a Novo-Silex Kft. a termék vételárát.
 10. A visszatérítést a Novo-Silex Kft. mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Vásárló bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 11. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
 12. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 13. Vásárló egyéb panaszával is megkeresheti Novo-Silex Kft.-t a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 14. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
 15. Ha a fogyasztó kifejezetten legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget.
 16. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
  (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

Keresés